Disclaimer

Deze disclaimer is van toepassing op de inhoud van de website van Denli B.V. Bouwstoffen – Grond & sloopwerk – Handelsonderneming verder genoemd als ‘Denli’.

Door deze website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

 1. www.denli.eu is een website van Denli.
 2. Denli is geregistreerd bij de kamer van koophandel onder nummer 70230641.
 3. Onder de inhoud wordt verstaan, onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids– en/of videofragmenten en/of andere objecten.
 4. Onder schade wordt verstaan, directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.
 5. De inhoud van de website worden met de grootste zorg samengesteld en onderhouden. Toch kan het voorkomen dat er onjuistheden in voorkomen. De producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd.
 6. De informatie op deze website is onder voorbehoud, hierbij inbegrepen de prijzen en specificaties van de producten. De getoonde afbeeldingen worden slechts ter illustratie gebruikt en kunnen afwijken van de aangeduide producten. Op al onze aanbiedingen, facturen, offertes en overeenkomsten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Deze zijn op de website te vinden.
 7. Denli aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website betreffende inhoud die niet meer actueel blijkt te zijn.
 8. Denli mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. Denli Handelonderneming is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.
 9. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina verzendt of download.
 10. U zal Denli, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.
 11. Denli is geheel niet aansprakelijk te stellen voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van haar website.
 12. Denli biedt de afnemer de mogelijkheid elektronisch opdrachten te plaatsen. Een opdracht die elektronisch wordt geplaatst, heeft dezelfde bindende waarde als een door de afnemer schriftelijke of mondelinge gegeven opdracht. Per e-mail bevestigde opdrachten vormen een overeenkomst.
 13. Denli kan de veiligheid van het internet en de mogelijkheid van onderschepping of verstoring van gegevens die door de afnemer zijn overgezonden niet garanderen en kan hiervoor door de afnemer op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.
 14. Denli is ook niet aansprakelijk bij tijdelijk onmogelijkheid om de website te kunnen raadplegen of gebruiken door bijvoorbeeld storingen, onderbrekingen of vertragingen.
 15. Alle prijzen zijn in Euro en de wettelijk ten tijde geldende BTW maar exclusief verzendingskosten, tenzij anders is aangegeven.
 16. Op de Website komen verwijzingen en links naar websites van derden voor. Hierover heeft Denli geen controle en aanvaardt daarom geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud van desbetreffende websites.
 17. De website van Denli kan componenten bevatten die geïnstalleerd dienen te worden op uw Computer. Het downloaden en installeren van deze componenten is in zijn geheel voor eigen risico.
 18. Indien U vragen of opmerkingen heeft over deze disclaimer kunt U zich via het contactformulier met ons in verbinding zetten.
 19. Alle rechten voorbehouden.